September 22

                 Vážení rodičia a milí žiaci!

     Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 bude 5. septembra 2022

   v pondelok o 8:15 hod. v KD Súľov. 

 

      Začiatok školského roka pre obidve materské školy začína 5. septembra 2022

v pondelok od 6:30 hod.

 

 

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Sprievodcu školským rokom 2022/2023  (vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a účinom od 01.09.2022 uverejnenom na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

 1. Začiatok / otvorenie školského roka 2022/2023 v pondelok 05.09.2022
 • Otvorenie školského roku 2022/2023 bude organizovaný hromadne a uskutoční sa:
  • pre žiakov 1. až 9. ročníka  so začiatkom o 08:15 hod. v KD Súľov,
  • žiaci 5. až 9. ročníka po oficiálnom ukončení programu odchádzajú domov,
  • žiaci 2. až 4. ročníka, ktorí budú odchádzať najbližším spojovým autobusom, môžu počkať so svojimi triednymi učiteľkami v budove ZŠ,
  • žiaci 1. ročníka so svojimi zákonnými zástupcami pôjdu spoločne s triednou učiteľkou 1. ročníka do budovy ZŚ 
 • Činnosť Školského klubu detí ani výdaj stravy v Školskej jedálni v tento deň nebude!
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka podľa vzoru, ktorý je možné stiahnuť TU. 
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/2023 - Jablonové, ktorý je možné stiahnuť TU.
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/2023 - Súľov, ktorý je možné stiahnuť TU.

  2. Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ a ŠKD od 06.09.2022

 • Bude realizovaná podľa Rozvrhu hodín a pokynov triednych učiteliek, ktoré žiaci dostanú 05.09.2022 a pokynov zamestnancov v Školskom klube detí.

Den matiek 2022

Vážení rodičia a priatelia školy,
Blíži sa termín ( do 27.4.2022), kedy môžete našej škole venovať 2% Vašich daní.
Prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu , podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Obidve tlačivá doručte do školy, kvôli neskoršej identifikácii platieb.
Podnikateľské subjekty - vyplňte príslušnú stranu daňového priznania (Potrebné údaje o prijímateľovi – názov: Nadácia Spoločne pre región; sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina; právna forma: nadácia; IČO: 37900706) a jej fotokópiu doručte našej škole kvôli neskoršej identifikácii platieb.

07.01.2022, riaditeľ školy

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe pokynov (vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 04.01.2022 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/)  riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

Začiatok prezenčného vzdelávania v ZŠ a ŠKD bude od pondelka 10.01.2022

 • Začiatok prezenčného vzdelávania po zimných prázdninách v školskéhom roku 2021/2022 bude realizovaný podľa rozvrhu hodín 
  • Činnosť Školského klubu detí a výdaj stravy v Školskej jedálni bude od 10.01.2022
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • rešpektovať Oznam na vchodových dverách školy, ktorý hovorí, za akých podmienok je možné vstúpiť do budovy školy - VIĎ.
  • zaslať elektonicky cez Edupage  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, platné od 29.11.2021, 
  • žiaci majú povinnosť podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nosiť rúška, preto je potrebné zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby), 
  • rezort školstva pre bezpečné prostredie na školách, doporučuje rodičom/zákonným zástupcom, aby pred nástupom do školy svoje dieťa otestovali antigénovým samotestom. Výsledok zaslať elektonicky cez Edupage - Domáci AG samotest - oznámenie o použití.

Starí rodičia to je dar z neba,

dávajú viac ako nám treba.

Sú to naši anjeli, ktorí nás vždy chránia,

vďaka nim sa nebojíme žiadneho skúšania.

Aj keď nás zabolí päťka z diktátu,

vždy nás chránia od rodičovského záchvatu.

 Za to Vám ďakujem babka i dedko,

že ste mi z lásky vždy dali všetko...Žiaci  a zamestnanci ZŠ s MŠ Súľov-Hradná Vám nielen v tomto mesiaci želajú veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.
 

          Preberanie antigénových testov (ďalších 5 kusov) sa uskutoční

                         v STREDU 29.9.2021 nasledovne:

17:00 – 17:15 hod.

 • v Hradnej – prístrešok pred hasičskou zbrojnicou (rodičia žiakov z Hradnej)
 • v Súľove – budova ZŠ (rodičia žiakov zo Súľova)
 • v Jablonovom – budova MŠ (rodičia žiakov z Jablonového)

7:00 – 7:30 hod. (streda 29.9.2021) v budove ZŠ Súľov

 (rodičia, ktorí nemôžu v čase 17:00 – 17:15, alebo im to lepšie vyhovuje ráno)

Testy môže prebrať len zákonný zástupca dieťaťa.

26.08.2021, riaditeľ školy

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Školského semaforu a ďalších pokynov (vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 17.08.2021 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/) a Sprievodcu školským rokom 2021/2022  (vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a účinom od 01.09.2021 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

 1. Začiatok / otvorenie školského roka 2021/2022 vo štvrtok 02.09.2021
 • Otvorenie školského roku 2021/2022 nebude organizované hromadne a uskutoční sa nasledovne:
  • žiaci 1. ročníka v čase od 08:15 hod. do 09:15 hod.; v interiéri (chodba na 1. NP) budovy Základnej školy s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode rodičov / zákonných zástupcov
  • žiaci 2. až 9. ročníka s trvalým pobytom v Hradnej v čase od 07:10 hod. do 07:30 hod.; vo svojej kmeňovej triede po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) s rúškami bez prítomnosti rodičov / zákonných zástupcov
  • žiaci 2. až 9. ročníka s trvalým pobytom v Súľove a v Jablonovom v čase od 07:30 hod. do 08:00 hod.; vo svojej kmeňovej triede po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) s rúškami bez prítomnosti rodičov / zákonných zástupcov
 • Činnosť Školského klubu detí ani výdaj stravy v Školskej jedálni v tento deň nebude!
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • rešpektovať Oznam na vchodových dverách školy, ktorý hovorí, za akých podmienok je možné vtúpiť do budovy školy - VIĎ.
  • predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti za žiaka podľa vzoru, ktorý je možné stiahnuť TU. 
  • predložiť  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti podľa vzoru, ktorý je možné stiahnuť TU.
  • zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky na celý deň.
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2021/2022 ktorý je možné stiahnuť TU.

  A2. Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ a ŠKD od 03.09.2021

 • Bude realizovaná podľa Rozvrhu hodín a pokynov triednych učiteliek, ktoré žiaci dostanú 02.09.2021 a pokynov zamestnancov v Školskom klube deti.

Počas mesiaca júl od 1.7. do 16.7. 2021 niektorí žiaci 1.-4. ročníka navštevovali letnú družinu. Deti chodili na turistiku a vychádzky do prírody, pričom sa hravou formou učili poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa pomocou turistických značiek, poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia, čo si má obliecť správny turista a čo má mať zbalené v batohu. V spolupráci s CHKO Strážovské vrchy sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o NPR Súľovské skaly, ochrane prírody a separovaní odpadu. Vyrábali aj výrobky z odpadových materiálov. Okrem poznávania okolitej prírody, žiaci spoznávali aj históriu obce Súľov-Hradná. Letnú družinu navštívila L. Galová, žiačka našej školy, ktorá deťom porozprávala o chove anduliek, korel a zebričiek. Vtáčiky doniesla aj do školy a deti ich mohli pohladkať, čo sa im veľmi páčilo. Chlapcov najviac zaujala vychádzka na miestne družstvo, kde videli traktory a ovečky. V rámci športového dňa deti otestovali svoje zručnosti a súťažili o sladké odmeny. V letnej družine sa aj veľa spievalo, tancovalo, kreslilo, hrali sa hry a pozerali rozprávky. Na záver sme sa spolu rozlúčili opekaním špekáčikov a slaninky v areáli penziónu Štefánik.  Deti si z letnej družiny odnášajú veľa pekných zážitkov a spomienok.

V dňoch 13.4.-14.4. 2021 prebehlo online formou okresné kolo Pytagoriády pre piaty až ôsmy ročník. Do okresného kola postúpili úspešní  riešitelia školského kola, ktorí splnili podmienky pre postup do OK. Medzi našimi žiakmi máme úspešných riešiteľov aj tohto náročnejšieho kola a ich umiestnenie je nasledovné:

Kategória P5

11.miesto Tereza Záhalková

14.miesto Nela Krajčiová

18.-19.miesto Denisa Danížková

Kategória P6

2.miesto Soňa Čičková

11.miesto Marián Backa

Kategória P7

1.miesto Zuzana Backová

4.miesto Michaela Piačková

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

30.04. 2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe informácií uvedených na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 03.05. 2021 bude:  

 1. vzdelávanie detí v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ a príslušných triednych učiteliek MŠ
 2. vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov
 3. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 bez obmedzení za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov poverených zamestnancov Školského klubu detí
 4. vzdelávanie žiakov 5. až 9. ročníka Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov.

DÔLEŽITÉ:

Žiaci 1. až 9. ročníka Základnej školy musia pri príchode do školy 03.05. 2021 doniesť:

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého vzor je uverejnený TU

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka 30.04. 2021

29.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

 

OZNAM PRE ŽIAKOV 5. až 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (dostupnom napr. na https://www.ta3.com/clanok/1209429/ziaci-do-skol-uz-nepotrebuju-test-ako-je-to-s-ucitelmi.html) a výsledku prieskumu záujmu rodičov/zákonných zástupcov o testovanie žiakov 5. až 9. ročníka našej školy kloktacími testami

oznamujeme žiakom 5. až 9. ročníka našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom, že ich testovanie kloktacími testami sa uskutoční:

 

 1. žiaci bývajúci v obci Jablonové:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Jablonovom
 • dátum a čas: v piatok 30.04. 2021 od 08:00 h - do 08:30 hod. žiaci 8. - 9. ročníka

                                                               od 08:30 h - do 09:00 hod. žiaci 5. - 6. ročníka

                                                               od 09:00 h - do 09:15 hod. žiaci 7. ročníka             

 • dozor a administratíva: Mgr. Gabriela Rosová a Mgr. Mariana Kalabusová

 

 1. žiaci bývajúci v obci Súľov-Hradná:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Súľove
 • dátum a čas: v piatok 30.04. 2021 od 08:00 h -  do 08:30 hod. všetci žiaci z Hradnej a žiaci 5. ročníka zo Súľova

                                                               od 08:30 h -  do 08:45 hod.  žiaci 8. ročníka zo Súľova 

 • dozor a administratíva: Mgr. Marcela Trebulová, Mgr. Monika Škuláňová a Mgr. Petra Novosadová

 

Organizačné pokyny pre žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov:

 1. V rámci prípravy na testovanie odporúčame, aby si žiaci pozreli inštruktážne video o testovaní kloktaním uverejnené na webovej stránke ministerstva - link: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE.
 2. Žiaka na testovanie nie je potrebné sprevádzať, na testovanie môže prísť sám.
 3. Riadiť sa ďalšími pokynmi zaslanými triednymi učiteľkami prostredníctvom e-mailu.

 

V prípade záujmu získať podrobnejšie informácie o testovaní kloktacími testami odporúčame link ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

VÁŽENÍ RODIČIA!

     Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vám oznamujeme, že

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční:

od 1. mája do 31. mája 2021

Na prihlásenie dieťaťa – budúceho škôlkara - na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy v školskom roku 2021/2022 je potrebné:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 (stiahnuť TU)
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Žiadosti, túto následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Žiadosť v čase od 1.5. 2021 do 31.05.2021 doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 
 • zaslať naskenovanú (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • zaslať v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
 • priniesť osobne v originálnom  vyhotovení Pre tento spôsob predkladania žiadosti stanovuje riaditeľ školy:   
  • miesto predkladania žiadosti: 
   • Budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
   • Budova MŠ Súľov-Hradná 114
   • Budova MŠ Jablonové 118
  • čas predkladania žiadosti v budovách MŠ: od 15.00 hod. do 16.00 hod.
 1. Zákonný zástupca dieťaťa okrem Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy  prikladá Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (stiahnuť TU).

 2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

INFORMÁCIE O POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ:

·     Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022  predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

·    podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.
Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

 

Spádová materská škola pre prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie  bude určená nariadením Obce Súľov-Hradná a zverejnená na webovom sídle Obce Súľov-Hradná  a webovom sídle ZŠ s MŠ Súľov-Hradná – zssulov.sk.

O ďalšom postupe pri Prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022, počas ktorého budeme uplatňovať Podmienky prijímania detí do materskej školy**, Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

 

** Podmienky prijímania detí do materskej školy v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené TU.

23.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami Ministerstvami školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených na webovej stránke ministerstva:

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 26.04. 2021 bude:  

 1. vzdelávanie detí v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ a príslušných triednych učiteliek MŠ
 2. vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov
 3. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 bez obmedzení za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov poverených zamestnancov Školského klubu detí
 4. vzdelávanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi
 5. vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov.

DÔLEŽITÉ:

Žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy musia pri príchode do školy 26.04. 2021 doniesť a preukázať sa:

 • kópiou potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov kloktacieho testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19

 • kópiou potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov iného testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 jedného z rodičov / zo zákonných zástupcov

 • originálom Čestného vyhlásenia, ktorého vzor je uverejnený na: https://www.minedu.sk/data/att/19256.docx.

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.