15.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem uvedených v predchádzajúcom príspevku v spojení a obsahom tlačovej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnenej na jeho webovej stránke na: https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/) a na základe výsledkov záväzného prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu a žiakov navštevujúcich Školský klub detí

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 18. do 22.01.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 1 triede v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 1 oddelení v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 pre žiakov rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach činnosti klubu zašlú dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom poverení zamestnanci Školského klubu detí
 3. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami.

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

08.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe relevantných ustanovení legislatívnych noriem uvedených nižšie a výsledkov záväzného prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 11. do 15.01.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 1 triede v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami.

Legislatívny rámec organizácie a realizácie edukačného procesu v podmienkach našej školy tvoria:

 1. Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:1-A1810 z 05.01.2021 - zverejnené 07.01.2021 na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/
 2. Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9113:1-A1810 zo 04.01.2021 - zverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/
 3. Informácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre materské školy z 03.01.2021  - zverejnená na: https://www.minedu.sk/informacia-pre-materske-skoly/
 4. Plán na návrat detí a žiakov do škôl - zverejnené na: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/
 5. Manuál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Návrat do škôl 2021 - aktualizovaný 30.12.2020 a zverejnený na: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
 6. COVID AUTOMAT - zverejnený na: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

december 2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Na základe výsledkov testovania žiakov 5. až 9. ročníka a ich rodičov / zákonných zástupcov a zamestnancov Základnej školy na COVID-19 11.12.2020

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že od 14.12.2020 bude vzdelávanie:  

 1. detí Materskej školy zabezpečené bezo zmien
 2. žiakov Základnej školy - I. stupeň (žiaci 1. až 4. ročníka) zabezpečené bezo zmien podľa platného rozvrhu, dennou dochádzkou do školy
 3. žiakov navštevujúcich Školský klub detí zabezpečené bezo zmien
 4. žiakov Základnej školy - II. stupeň (žiaci 5. až 9. ročníka) zabezpečené:
 • prezenčnou formou (s dennou dochádzkou do školy) žiakov, ktorí sa pri nástupe do školy preukážu kópiou certifikátu o negatívnom výsledku testu na COVID-19 za seba i za jedného zo svojich rodičov / zákonným zástupcov alebo doklad potvrdzujúci oprávnenie pre výnimku (napr. potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o tom, že žiak prekonal ochorenie COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace) Čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného ako bod E. nižšie
 • dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) žiakov, ktorí nespĺňajú podmienky v zmysle legislatívneho rámca ktorý tvoria:
 1. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 760/2020 k návrhu podmienok obnovenia prezenčného vyučovania v školách (od 5. ročníka základnej školy a stredných školách) a prevádzky v školských zariadeniach (Celé znenie uznesenia je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18115.pdf)
 2. Rozhodnutie ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020 (Celé znenie rozhodnutia je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18086.pdf)
 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (Celé znenie vyhlášky je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18096.pdf)
 4. Podmienky vstupu do budov (prevádzkových priestorov) školy podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (Dokument je prístupný na stiahnutie na: https://www.minedu.sk/data/att/18099.docx)
 5. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ (Dokument je prístupný na stiahnutie na: https://www.minedu.sk/data/att/18091.docx)

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať.

Obec Súľov-Hradná, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Súľov-Hradná, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020* rozhodla o obnovení školského vyučovania v základných školách v piatom až deviatom ročníku od 14.12.2020.

Podľa Manuálu pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a zamestnancov zabezpečujúcich testovanie žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl antigénovými testami za účelom návratu žiakov do školských lavíc je vstup do školy povolený len žiakom 5. až 9. ročníka Základnej školy s negatívnym testom za predpokladu, že bol negatívne testovaný aj jeho jeden rodič / zákonný zástupca nie starším ako 7 kalendárnych dní.

Obec Súľov-Hradná ďalej oznamuje, že na základe výsledkov prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov žiakov 5. až 9. ročníka Základnej školy a ich návrat do školských lavíc a v spolupráci s obcou Jablonové a Základnou školou pre o testovanie antigénovými testami zriaďuje mobilné odborné miesta:

 • vo vstupných priestoroch budovy Základnej školy v Súľove
 • v Kultúrnom dome v Jablonovom.

Žiaci 5. až 9. ročníka Základnej školy a ich rodičia / zákonní zástupcovia sa budú môcť na týchto odberných miestach otestovať v piatok 11.12.2020 v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. s prestávkou od 16:00 hod. do 16:20 hod.

Úplné znenie Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-12-2020-s-ucinnostou-od-7-12-2020/.

** Úplné znenie Manuálu pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a zamestnancov zabezpečujúcich testovanie žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl antigénovými testami za účelom návratu žiakov do školských lavíc je tu: Manuál k testovaniu.

O ďalšom postupe vás budeme informovaťv najbližších dňoch.

08.11.2020, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY!

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy a žiakov Základnej školy a návštevníkom školy, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 08.11.2020 Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, ktoré v spojení s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/18259:1-A1810 upravuje podmienky a opatrenia zabezpečenia plynulej prevádzky našej organizácie od 09.11.2020 do 15.11.2020 a aktualizuje tlačivá, ktoré je povinný predkladať rodič / zákonným zástupca dieťaťa Materskej školy a žiaka Základnej školy a návštevník školy.

Na základe citovaného usmernenia ŽIADAME RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY, ABY DôSLEDNE DODRŽIAVALI VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V TÝCHTO DOKUMENTOCH A RIADILI SA NIMI.

O prípadných ďalších zmenách usmerňujúcich prevádzku školy Vás budeme priebežne informovať.

02.11.2020, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY!

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy a žiakov Základnej školy a návštevníkom školy, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal dňa 02.11.2020 Rozhodnutie č. 2020/18259:1-A1810, ktoré spolu s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 01.11.2020 a ich prílohami upravuje podmienky a opatrenia zabezpečenia plynulej prevádzky našej organizácie od 03.11.2020.

Na základe uvedených dokumentov ŽIADAME RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY, ABY DÔSLEDNE DODRŽIAVALI VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V TÝCHTO DOKUMENTOCH A RIADILI SA NIMI!

 

 

O prípadných ďalších zmenách usmerňujúcich prevádzku školy Vás budeme priebežne informovať.

28.10.2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY!

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy, že  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27.10.2020 v popoludňajších hodinách uverejnilo na svojej webovej stránke Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 (Bližšie viď https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-ms-a-zs-27-10-2020/), na základe ktorého citujeme: „Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov.“ – koniec citátu

Na základe citovaného usmernenia náš oznam, označený ako JESENNÉ PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021; uverejnený na našom webe 27.10.2020:

 • opravujeme – rušíme časti týkajúce sa Materskej školy
 • časti týkajúce sa Základnej školy ostávajú v platnosti.

Prosíme rodičov / zákonných zástupcov detí Materskej školy, aby sa vzhľadom na neustále meniace sa podmienky vzdelávania detí Materskej školy riadili pokynmi príslušných zamestnancov Materskej školy a pokiaľ to bude možné, bezodkladne s nimi komunikovali.

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať.

* Úplné znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/17732.pdf.

27.10.2020, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020* a Aktuálnych opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy od 26. októbra 2020 (Bližšie viď https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/.)  

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch:

 • 30.10.2020 a 02.11.2020

 • 06.11.2020 a 09.11.2020.

Podmienky vzdelávania detí Materskej školy a žiakov Základnej školy v ostatných dňoch školského vyučovania zostávajú bezo zmien – v zmysle pokynov, ktoré sme zverejnili 23.10.2020.

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať.

* Celé znenie Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf.

23.10.2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Aktuálnych opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy od 26. októbra 2020 zo dňa 26.10.2020*

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že od 26.10.2020 bude vzdelávanie:  

1. detí Materskej školy zabezpečené bezo zmien

2. žiakov Základnej školy realizované:

 • I. stupeň (žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka) podľa platného rozvrhu, dennou dochádzkou do školy
 • II. stupeň (žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka) podľa platného rozvrhu a pokynov príslušných vyučujúcich, dištančnou formou, denne v čase od 07:40 hod. do 13:05 hod; zadané úlohy bude potrebné odovzdať do 15:00 hod. Žiadame rodičov / zákonných zástupcov týchto žiakov o dôslednú kontrolu dodržiavania vyučovacieho času týmito žiakmi.
 1. žiakov navštevujúcich Školský klub detí bezo zmien.

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať.

* Celé znenie Aktuálnych opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy od 26. októbra 2020 zo dňa 26.10.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/.

21.10.2020 riaditeľ školy

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Nakoľko bol potvrdený výskyt ochorenia COVID 19 u jedného z našich žiakov, boli v súlade s príslušnými ustanoveniami Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravujúceho organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 z 11.10.2020* a na základe konzultácie so zamestnancami RÚVZ v Žiline pre Základnú školu prijaté nasledujúce opatrenia:

 • Základná škola od stredy 21.10.2020 prechádza do oranžovej fázy

 • pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí boli v bezprostrednom kontakte s pozitívne testovaným žiakom prerušuje riaditeľ školy vyučovanie a títo žiaci zostávajú v domácej izolácii do 25.10.2020 vrátane
 • vyučovanie ostatných žiakov pokračuje podľa platného rozvrhu s dodržaním všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení v súlade s pokynmi pre oranžovú fázu

Dôležité: Žiadame rodičov / zákonných zástupcov žiakov Základnej školy, aby dôsledne kontrolovali zdravotný stav svojich detí a v prípade akýchkoľvek príznakov kontaktovali príslušného lekára a triednu učiteľku žiaka, alebo vedenie školy.

Vzhľadom na závažnosť situácie aj naďalej odporúčame pravidelne (denne) sledovať obsah webovej stránky školy a ostatných relevantných inštitúcii. Nové informácie môžu pribúdať kedykoľvek ako reakcia na aktuálne meniacu sa situáciu.

* Aktualizované znenie Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravujúceho organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 z augusta 2020 vrátane jeho príloh z 11.10.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/.

30.09.2020 (aktualizácia), riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY, DETI MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe aktualizácie Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravujúceho organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 z 30.09.2020 (ďalej aj len „Manuál“)* v spojení s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 z 30.09.2020 (ďalej aj len „Usmernenie“)**

riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) vydáva:

 • Aktualizáciu č. 2 Pokynu riaditeľa školy k organizácii výchovy a vzdelávania žiakov 1. až 9. ročníka a činnosti Školského klubu detí na obdobie školského roku 2020/2021 v znení aktualizácie č. 1 z 28.08.2020 (ďalej aj len „Pokyn ZŠ-A1“),

ktorým sa Pokyn ZŠ-A1 mení a dopĺňa nasledovne:

 • Aktualizáciu č. 2 Pokynu riaditeľa školy k organizácii výchovy a vzdelávania žiakov 1. až 9. ročníka a činnosti Školského klubu detí na obdobie školského roku 2020/2021 v znení aktualizácie č. 1 z 28.08.2020 (ďalej aj len „Pokyn MŠ-A1“),

ktorým sa Pokyn MŠ-A1 mení a dopĺňa nasledovne:

 • opatrenia upravené v Pokyne MŠ-A1 zostávajú v platnosti a dopĺňajú sa opatreniami obsiahnutými v Usmernení
 • relevantné prílohy Pokynu MŠ-A1 sa nahrádzajú a dopĺňajú prílohami v zmysle Manuálu, ktoré sú zverejnené na https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-30092020/.

Dôležité: Vzhľadom na závažnosť situácie aj naďalej odporúčame pravidelne (denne) sledovať obsah webovej stránky školy a ostatných relevantných inštitúcii. Nové informácie môžu pribúdať kedykoľvek ako reakcia na aktuálne meniacu sa situáciu.

* Aktualizované znenie Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravujúceho organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 z augusta 2020 vrátane jeho príloh z 26.08.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/.

**Úplné znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 z 30.09.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-skol-a-skolskych-zariadeni-pri-realizacii-vychovno-vzdelavacieho-procesu-pocas-mimoriadnej-situacie-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19/.

31.08.2020 (aktualizácia), riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre Materskú školu

RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY UPOZORŇUJEME NA ZMENY HYGIENICKÝCH PRAVIDIEL A OPATRENÍ OD 01.09.2020:

 1. PRE OSOBY VRACAJÚCE SA ZO ZAHRANIČIApodrobné informácie tu
 2. PRE ORGANIZOVANIE HROMADNÝCH PODUJATÍpodrobné informácie tu
 3. PRE NOSENIE RÚŠOK - podrobné informácie tu.

ŽIADAME RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY, ABY SA OBOZNÁMILI S TÝMITO ZMENAMI A DODRŽIAVALI ICH.

Opakovane upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov detí Materskej školy a žiakov Základnej školy, že ŠKOLA NEPRIJME NA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES DIEŤA / ŽIAKA:

 • ktoré / ktorý prejavuje príznaky akútneho ochorenia (telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži)
 • ktorému regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast nariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Ďakujeme za porozumenie!