02.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa

VÁŽENÍ RODIČIA!

Na základe Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01* a v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k „Poplatkom MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ“ uverejnenými na jeho webovom sídle Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 01.04.2020 až do odvolania NEBUDETE UHRÁDZAŤ POPLATKY ZA:

 • Materskú školu
 • Školský klub detí
 • Školskú jedáleň.

*Rozhodnutie obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01 je uverejnené na: https://sulov-hradna.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-01-Rozhodnutie.pdf

**Odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k „Poplatkom MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ“ sú  uverejnené na: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/.

O prípadných zmenách dotýkajúcich sa úhrady poplatkov za Materskú školu, Školský klub a Školskú jedáleň Vás budeme informovať.

01.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa, Mgr. Iveta Maceková, Jarmila Csefalvayová

Vážení rodičia detí Materskej školy a žiakov navštevujúcich Školský klub detí!

V súlade s odporúčaniami uvedenými v Rozhodnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 (Úplné znenie viď: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/), bude edukácia detí Materskej školy a žiakov navštevujúcich Školský klub detí  v podmienkach našej školy v období od 01.04.2020 zabezpečovaná:

 • v prípade detí Materskej školy denným zverejňovaním aktivít a námetov na edukačnú činnosť ich učiteľkami podľa zaradenia dieťaťa do príslušnej triedy (Sovičky, Hviezdičky, Slniečka) na internetovej stránke školy v časti Materská škola – Trieda (Sovičky, Hviezdičky, Slniečka) - Odporúčané aktivity od 01.04.2020 a v prípade záujmu aj zasielaním úloh e-mailom na e-mailové adresy rodičov detí týmito vyučujúcimi
 • v prípade žiakov navštevujúcich Školský klub detí zverejňovaním aktivít a námetov na edukačnú činnosť vychovávateľkou Školského klubu detí na internetovej stránke školy v časti ŠKD - ŠKD.

Poznamenávame, že aktivity a námety na edukačnú činnosť zverejňované pedagogickými zamestnancami Materskej školy a Školského klubu detí majú odporúčací charakter a majú slúžiť rodičom detí a žiakov ako pomôcky a námety na aktivity s deťmi a žiakmi v domácom prostredí. Realizovať zverejňované aktivity a námety odporúčame najmä rodičom predškolákov.

27.03.2020, RNDr. Ján Mekiňa

Vážení rodičia a milí žiaci!

V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 (Úplné znenie viď: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/), považujeme aj naďalej za nutné zdôrazniť, že uvedené obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

V súlade s odporúčaniami vo vyššie uvedenom Rozhodnutí bude vzdelávanie žiakov v podmienkach našej školy v uvedenom období aj naďalej zabezpečované:

 • v prípade žiakov ročníkov 1., 2., 3. a 4. denným zasielaním úloh triednymi učiteľkami e-mailom na e-mailové adresy rodičov týchto žiakov
 • v prípade žiakov ročníkov 5., 6., 7., 8. a 9. denným zverejňovaním úloh príslušnými vyučujúcimi (spravidla podľa aktuálneho rozvrhu hodín) na internetovej stránke školy v časti Základná škola – Domáce úlohy zasielaním úloh príslušnými vyučujúcimi e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov
 • v prípade žiakov so ŠVVP zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

Zároveň žiadame rodičov o porozumenie, trpezlivosť a priebežnú kontrolu vypracovania zadaných úloh a učebných materiálov!

27.03.2020, RNDr. Ján Mekiňa

Vážení rodičia a milí žiaci!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal 26.03.2020 Rozhodnutie č. 2020/10610:1-A1030*, ktorým:

 • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; uvedené sa v podmienkach našej školy týka Základnej školy a Materskej školy
 • mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; uvedené sa v podmienkach našej školy týka Školského klubu detí a zariadení školského stravovania
 • určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:
  1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do Materskej školy) na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:
   • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí
   • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať
   • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podrobnosti upravujúce postup našej školy pri organizácii prijímania detí do Materskej školy zverejníme v samostatnom Oznámení. 

 1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:
  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Podrobnosti upravujúce postup našej školy a jej zriaďovateľa pri organizácii zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky zverejníme v samostatnom Oznámení.

 1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
 2. ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl

*Poznámka: Úplné znenie Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 si môžete pozrieť na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/

Aktualizované 17.03.2020

Vážení rodičia a milí žiaci!

V nadväznosti na ďalšie opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 (Viď: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/považujeme nutné zdôrazniť, že:

 1. toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19
 1. v tomto období ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania žiakov inou formou.

V podmienkach našej školy bude vzdelávanie žiakov v uvedenom období zabezpečené:

 • v prípade žiakov ročníkov 1., 2., 3. a 4. denným zasielaním úloh triednymi učiteľkami e-mailom na e-mailové adresy rodičov týchto žiakov
 • v prípade žiakov ročníkov 5., 6., 7., 8. a 9. denným zverejňovaním úlohpríslušnými vyučujúcimi (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) na internetovej stránke školy v časti Základná škola – Domáce úlohy
 • v prípade žiakov so ŠVVP zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

Zároveň žiadame rodičov o priebežnú kontrolu vypracovania zadaných úloh a učebných materiálov!

DÔLEŽITÝ OZNAM 

O ZATVORENÍ PREVÁDZOK ŠKOLY súvisiaceho so šírením respiračného ochorenia

vyvolaného koronavírusom COVID-19

 

Aktualizované 12.03.2020 14:30 hod.

Na základe informácií, ktoré odzneli z úst pána Petra Pellegriniho, predsedu vlády Slovenskej republiky a z úst pani Denisy Sakovej, ministerky vnútra Slovenskej republiky počas tlačovej besedy po zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 vedenie Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje zákonným zástupcom detí a žiakov školy i  verejnosti, že s účinnosťou od pondelka 16.03.2020 do 29.03.2020 vrátane, t.j. 14 kalendárnych dní, budú zatvorené všetky prevádzky školy a bude prerušená výchovno-vzdelávacia i voľno-časová činnosť školy.

O ďalších opatreniach a postupe Vás budeme včas informovať.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM!

OPATRENIA prijaté školou

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia

vyvolaného koronavírusom COVID-19

 

Aktualizované 11.03.2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 a v súlade s pokynmi uvedenými:

a s účinnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 prijala Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) zastúpená riaditeľom školy RNDr. Jánom Mekiňom pre všetky svoje prevádzky nasledovné opatrenia:

 1. Rušia sa všetky naplánované kultúrne a športové podujatia, športové súťaže, výlety, exkurzie, besedy a pod. - o náhradných termínoch konania týchto aktivít bude škola včas informovať.
 2. Pedagogickí zamestnanci školy sú povinní:
  • poučiť detí/žiakov o potrebe dodržiavať hygienické pravidlá
  • dôsledne vykonávať dennú kontrolu zdravotného stavu detí/žiakov; v prípade prejavov príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka.
 3. Nepedagogickí zamestnanci školy sú povinní:
  • venovať zvýšenú pozornosť čisteniu prevádzkových priestorov školy, na čistenie používať vhodné čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • viackrát denne čistiť  a dezinfikovať kľučky, zábradlia, toalety, vodovodné kohútiky a pod.
 4. Priestory Telocvične školy, ktorá je súčasťou Elokovaného pracoviska, Jablonové 118 využívať výlučne pre edukačné a voľnočasové aktivity školy.
 5. Do všetkých prevádzkových priestorov školy sa obmedzuje vstup pre osoby s komerčnými aktivitami (ponúkanie a predaj tovarov a služieb), ako aj osôb, ktoré nie sú zákonnými zástupcami detí/žiakov školy alebo občanmi obci Súľov-Hradná a Jablonové.

Zákonných zástupcov detí/žiakov školy žiadame:

 • nepodceňovať vzniknutú situáciu – vykonávať dôslednú kontrolu zdravotného stavu detí a v prípade potreby postupovať v zmysle pokynov a usmernení príslušných orgánov a inštitúcií
 • obmedziť osobnú návštevu prevádzkových priestorov školy, uprednostniť neosobné formy komunikácie (pošta, telefón a e-mail).

V piatok (4.októbra) sme si opäť pripomenuli Svetový deň zvierat. Dôležité informácie o tomto dni si žiaci vypočuli formou rozhlasovej relácie. Zároveň sme vyhlásili aj triednu súťaž. Žiaci si mali priniesť knihy, časopisy a noviny, v ktorých sa nachádzali obrázky zvierat a pod.  Natália Ď., žiačka deviateho ročníka,  priniesla svoje morské prasiatko a porozprávala deťom, ako sa o neho stará a čo všetko je potrebné zabezpečiť, aby sa dobre cítilo... „Quido“  sa deťom veľmi páčil.

Deviataci zorganizovali aj finančnú zbierku pre opustené a zranené zvieratká. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 81€, ktoré budú zaslané do útulku HAFKÁČI v Považskej Bystrici.

Všetkým prispievateľom ĎAKUJEME!

Kedysi veľmi dávno žil starček so starenkou... Týmito slovami by sa mohla začať rozprávka. No rovnako sme sa cítili aj my, keď sme navštívili pamätnú izbu v Súľove. Za úzkou chodbičkou sa nachádzali starodávne žehličky, krčahy, lyže, fotografie, hračky a pod., ktoré nás preniesli do čias prastarých rodičov... Obdivovali sme jednoduchosť pracovných nástrojov vyrobených z dreva, krásu krojových výšiviek i precíznosť stolárskych majstrov...

Čaro tohto príjemného prostredia umocnil výklad pána Stanislava Smatanu, ktorý nám predviedol svoj originálny spôsob vyrábania obrazov. Obrazy boli vyrobené z preglejky, klinčekov a nití. Niektorí žiaci našej školy mali možnosť vyskúšať si svoju zručnosť. Tí najšikovnejší z nich boli odmenení špeciálnym darčekom.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná srdečne pozýva rodičov a žiakov školy na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v pondelok 2. septembra o 8:15 hod v KD Súľov.

Žiaci si so sebou prinesú prezuvky. Vyučovanie, stravovanie v školskej jedálni a školský klub detí začína v utorok 3. septembra 2019.

Naša škola sa zapojila do projektu Environmentálni experti, vďaka ktorému sme mohli zrealizovať viaceré aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Projekt mala na starosti Mgr. Petra Novosadová, ktorá spolu so žiakmi 6. ročníka vybudovala bylinkovú špirálu pred hlavným vchodom do školy. V špirále je vysadených 16 druhov liečivých bylín a korenín, ktoré poslúžia pri výučbe, ale aj skrášľujú školský pozemok. Na bylinkovú špirálu nadväzovalo rovesnícke vzdelávanie, počas ktorého šiestaci porozprávali zaujímavosti o bylinkách mladším žiakom, vyrábali balzamy na pery a ochutnávali bylinkové čaje.  Súčasťou projektu bolo aj zapožičanie hry Kráľovstvo včiel. Vďaka tejto spoločenskej hre sa žiaci 3., 4., a 5. ročníka dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií o živote včiel a ich význame.

Naši starší žiaci sa prebojovali do krajského kola v Malom futbale starších žiakov, ktoré sa odohralo dňa 28.05.2018 vo Vrútkach. Reprezentovali nás Marek Kocian (6. roč.), Samuel Šefara (7. roč.), Adam Tvrdý, Lukáš Húdek,  Samuel Tarhaj, Peter Hanulík, Jakub Kereš, Matúš Smatana, Matúš Bubla a Pavol Hrivo (9 .roč.). Chlapci odohrali náročné zápasy a umiestnili sa na 4. mieste.

Ďakujeme chlapci.

Okresné kolo v Malom futbale starších žiakov sa uskutočnilo dňa 03.05.2018 v Predmieri. V silnej konkurencii škôl a po nervy-drásajúcich penaltách so ZŠ Štiavnik sme získali zaslúžené 1. miesto.

V obidvoch súťažiach nás podržal brankár Marek Kocian zo 6. ročníka.

Zaslúžená vďaka patrí aj týmto deviatakom: Adam Tvrdý, Lukáš Húdek,  Samuel Tarhaj, Peter Hanulík, Martin Tarhaj, Jakub Kereš, Matúš Smatana, Matúš Bubla, Pavol Hrivo.

Naším reprezentantom blahoželáme.

Dňa 17.5.2018 odohrali naši mladší žiaci futbalový zápas o postup do krajského kola v Malom futbale mladších žiakov. Sily si zmerali so žiakmi zo športovej základnej školy v Žiline – Závodí, ktorým nakoniec podľahli.

Reprezentovali nás:

- 5. ročník: Marek Hrehor,

- 6. ročník: Šimon Kamas, Alexander Sakala, Matúš Čička, Marek Kocian,

- 7. ročník: Dominik Hrehor, Marek Pistovčák, Štefan Galo, Samuel Šefara, Marek Gajdoš.

Chlapcom ďakujeme a prajeme im aj naďalej radosť z hry.

Okresné kolo v Malom futbale mladších žiakov sa uskutočnilo dňa 19.04.2018 v Predmieri. V silnej konkurencii škôl sme získali 1. miesto a pritom sme nedostali ani jeden gól. Úspešne nás reprezentovali títo futbalisti:

- 5. ročník: Marek Hrehor,

- 6. ročník: Šimon Kamas, Alexander Sakala, Matúš Čička, Marek Kocian,

- 7. ročník: Dominik Hrehor, Marek Pistovčák, Štefan Galo, Samuel Šefara, Marek Gajdoš.

Chlapcom blahoželáme.

Dňa 9.5.2018 prebehlo v Čadci krajské kolo Biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnila Veronika Rantúchová z 8. ročníka. Veronika súťažila v odbore geológia a získala 8. miesto.

Blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.