V rámci realizácie projektu Erasmus+ sa nám podarilo do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne implementovať:

Využitie medzipredmetových vzťahov informatika, dejepis, geografia a občianska náuka. Úlohou žiakov bolo aktívne sa zapájať do pripravených aktivít, tvoriť projekty a spolupracovať na tvorbe výsledného produktu. Pritom museli preukázať množstvo získaných kompetencií (zručnosť v oblasti IKT, spracovať a tvoriť informácie, štylistickú obratnosť a komunikačnú spôsobilosť v cudzom jazyku). Projekty boli zamerané na nasledovné témy (Hlavné mestá, Slávne historické osobnosti, Ochrana životného prostredia, Moja budúcnosť. Môj deň, atď..).

V rámci zlepšenia čítania s porozumením si žiaci 6.,7. a 8. ročníka zaviedli čitateľské denníky, v ktorých budú pokračovať v nasledujúcom školskom roku.

Aby žiaci boli schopní riešiť každodenné situácie v cudzom jazyku, v rámci dialógov a aplikovaní drámy si precvičili reálnu angličtinu hravou formou (Nakupovanie, U lekára, orientácia v meste, Môj deň, Naše školské pravidlá, Moje prázdniny, Domáce práce, Moji starí rodičia atď.).

Získané poznatky sme zdieľali s ostatnými členmi pedagogického zboru na našej škole formou organizovania otvorených hodín a na metodických združeniach, predmetových komisiách, ktoré boli zamerané napr. na zlepšenie stratégií čítania s porozumením, rôzne učebné štýly žiakov,  písanie a rozprávanie, prácu s hlasom, využívanie piesní, riekaniek, aplikovanie medzipredmetových vzťahov do výučby atď.

O realizovanom projekte sme informovali širokú verejnosť prostredníctvom školských a regionálnych novín a webovej stránke školy. Formou metodických seminárov a metodických združení sme ponúkli učiteľom iných škôl informácie o inovatívnych metódach zameraných na osvojovanie si cudzieho jazyka.

Nadobudnuté vedomosti boli zapracované do nových učebných plánov s rešpektovaním rôznych učebných štýlov žiakov. Získané zručnosti počas tohto projektu boli zaradené prostredníctvom učiteliek anglického jazyka do vyučovacieho procesu pri inovácií školského vzdelávacieho programu, učebných plánov a plánu práce našej školy v rámci vyučovania cudzích jazykov.

Odovzdali sme naše zážitky a praktické skúsenosti získané počas zahraničnej stáže nielen žiakom, ale i vyučujúcim na našej škole, učiteľom základných, stredných škôl a jazykových škôl v našom regióne. V spolupráci so Základnou školou J.I.Bajzu Predmier sme zorganizovali na Gymnázium v Bytči a Jazykovej škole v Bytči workshop o možnostiach vzdelávania sa pedagogických zamestnancov v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. Prítomným sme poskytli cenné rady ako majú postupovať pri vypracovaní projektov, aby ich projekty boli úspešné pri získaní grantu.

Projekt má dlhodobý vplyv na výučbu žiakov nielen našej školy, ale i ostatných škôl v našom regióne, ktorých zámerom je pripraviť svojich žiakov na život v EU.

Po úspešnom absolvovaní projektu (získaní grantu) sme motivovali prostredníctvom seminárov aj iné školy v Bytčianskom regióne, aby sa zapojili do projektu Erasmus+.

Cieľom nášho projektu bolo budovať našu európsku identitu, ktorá nie je v rozpore s národnou identitou. Učitelia by mali byť vzorom pre vzájomnú spoluprácu, toleranciu rôznych kultúr, práve teraz, keď sa hovorí o páde Európy. Rýchly rozvoj spoločnosti vyžaduje pohotovú reakciu na zmeny vo všetkých oblastiach života. Ovládanie anglického jazyka ako prostriedku dorozumievania neustále narastá. Naším zámerom bolo prehĺbiť u žiakov kladný postoj k výučbe jazyka, aby mali možnosť uplatniť sa v budúcnosti na trhu práce.

 Profil účastníčiek :

 Mgr. Marcela Trebulová, učiteľka anglického jazyka, prax 22 rokov, vzdelanie UK Bratislava aprobácia Anglický jazyka a literatúra anglicky hovoriacich krajín.

 Mgr. Júlia Tarhajová, učiteľka anglického jazyka, prax 14 rokov, vzdelanie UK Bratislava aprobácia Anglický jazyka a literatúra.

 Učiteľky absolvovali tieto kurzy v dĺžke trvania 14 dní na Univerzite v Kent v Pilgrims, Canterbury, England:

 Pilgrims organizuje vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku z celého sveta už viac ako 40 rokov. Ich humanistický princíp umožnil tisíckam učiteľov inšpirovať a motivovať svojich študentov učiť sa cudzí jazyk. Kurzy na škole Pilgrims poskytujú učiteľom 22 hodín výučby týždenne a k tomu ešte 12 hodín výučby na popoludňajších a večerných seminároch.

 Mgr. Marcela Trebulová : Methodology and English language for secondary teachers.

 Mgr. Júlia Tarhajová: Methodology and English language for primary teachers.

 V rámci projektu účastníci získali inovatívne metódy vo vyučovaní anglického jazyka ktoré sú:

 - Využitie hudby, príbehov, obrázkov a drámy vo vyučovaní

 - Spôsoby výkladu a precvičovania gramatiky a slovnej zásoby

 - Práca s rôznymi učebnými štýlmi

 - Precvičovanie výslovnosti

 - Využitie textu na rôzne aktivity

 - Medzipredmetové vzťahy

 - Práca s problémovými žiakmi

 - Precvičovanie štyroch jazyko vých zručností: počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie

 - Tvorivé aktivity pre mladších žiakov

 - Riekanky, rýmovačky a piesne

 - Rozprávanie príbehov, využitie drámy a hudby

 - Podporovanie práce vo dvojiciach na rôznych úrovniach

 - Rešpektovanie rôznych učebných štýlov na prvom stupni

 - Rozvíjanie kritického myslenia

 Získané poznatky a skúsenosti boli aplikované v rámci výučby anglického jazyka na základnej škole.

 O získané poznatky sme sa podelili s ostatnými členmi pedagogického zboru na našej škole formou organizovania otvorených hodín, seminárov a prezentácií. O realizovanom projekte sme  informovali verejnosť prostredníctvom školských a regionálnych novín a webovej stránky školy. Formou metodických seminárov sme informovali učiteľov iných škôl o inovatívnych metódach zameraných na osvojovanie si cudzieho jazyka.

Letné prázdniny  a škola

Hurá! Letné prázdniny. Dva mesiace oddychu. Žiadna škola, domáce úlohy a písomky. Toto si povedia všetci žiaci našej školy v posledný deň školského roka. Ale my, učiteľky anglického jazyka, sme sa minulý rok tešili na školu počas letných prázdnin. Zúčastnili sme sa zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+ v centre vzdelávania Pilgrims, ktoré sa nachádza v historickom mestečku Canterbury v Anglicku. Počas dvoch týždňov komunikácie v anglickom jazyku sme získali cenné poznatky, ktoré využívame vo výučbe cudzieho jazyka.

Stretli sme sa s učiteľmi z celého sveta napr. Kanady, Nemecka, Talianska, Portugalska, Japonska, Libanonu, Turecka, Ukrajiny, Poľska, Francúzska, Anglicka ale aj z Austrálie a mnohých ďalších krajín. Navzájom sme si vymenili poznatky v rámci školského systému, tradícií, zvyklostí a aj kultúry našich krajín. Naučili sme sa mnohé inovatívne metódy, ktoré sme aplikovali počas školského roka 2015/2016 na hodinách angličtiny. Naša škola nadviazala aj spoluprácu so zahraničnou školou z Turecka. Žiaci z oboch škôl navzájom komunikujú v angličtine formou súkromných listov.

Mali sme možnosť aj prakticky (na vlastnej koži) spoznať Anglicko, jeho reálie (kultúru, históriu, dopravu, tradičné jedlá, školský systém) a oboznámiť s nimi aj našich pedagógov a žiakov. Dúfame, že nadšenie z pobytu, ktoré sme si priniesli domov, sme preniesli na všetkých, ktorí s nami zdieľali naše zážitky a postrehy.


Zapojenie žiakov do projektu Erasmus+

Žiaci našej základnej školy v sa tiež stali súčasťou projektu Erasmus+. Počas pobytu učiteľov v Anglicku, bola nadviazaná spolupráca so zahraničnými učiteľmi iných škôl. Dohodli sme sa na vzájomnej komunikácii našich žiakov formou súkromných listov. Naším zámerom bolo vniesť reálny svet anglického jazyka do života našich detí i našej školy.

Táto aktivita sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom u detí. Používajú anglický jazyk ako prostriedok komunikácie s priateľom z inej krajiny. Touto zaujímavou a nenásilnou formou sa zdokonaľujú v cudzom jazyku a zároveň sa dozvedia informácie o bežnom živote, starostiach i radostiach detí inej kultúry.

Základná škola s materskou školou Súľov-Hradná 64

a Základná škola J.  I.  Bajzu,

dňa12. 1. 2016 v čase od 14.00hod. do 16.00hod. zorganizovali na Gymnáziu v Bytči workshop o možnostiach vzdelávania sa pedagogických zamestnancov v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. V rámci workshopu poskytli záujemcom námety na aktivity a prezentovali získané skúseností z mobilít v Spojenom kráľovstve na zvýšenie motivácie žiakov učiť sa. Zároveň poskytli prítomným cenné rady, ako majú postupovať pri vypracovávaní projektov. Lebo len dobre prepracovaný projekt má šancu na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EU.

Všetky účastníčky mobilít počas workshopu informovali prítomných aj o svojich skúsenostiach a zážitkoch zo študijného pobytu pre učiteľov a poskytli im námety, ako majú projekt vypracovať, kde nájdu dôležité informácie a linky programu Erasmus+. Prítomné pani učiteľky i učiteľ si pozreli prezentácie zo študijného pobytu v Canterbury, ktoré sú umiestnené aj na stránkach škôl. Prostredníctvom  programu Skype sme sa spojili s pani Evelínou Trubiansky zo spoločnosti Erasmus Plus Teachers z Banskej Bystrice, ktorá tiež porozprávala, ako sa majú prípadní záujemcovia uchádzať o grant a ako treba projekt vypracovať.

Workshop prebehol úspešne, zúčastnení pedagógovia odchádzali spokojné a plné nadšenia.

Všetkým žiadateľom o grant z EU držíme palce a želáme veľa šťastia!

Pozvánka

na workshop pre učiteľov,

ktorí by sa radi uchádzali o granty z EU v rámci programu Erasmus+ a chceli by sa dozvedieť o nových vyučovacích metódach na zvýšenie profesijných kompetencií

Základná škola s materskou školou Súľov-Hradná 64

aZákladná škola J.  I.  Bajzu,

Vás srdečne pozývajú na workshop o možnostiach vzdelávania sa pedagogických zamestnancov v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania, a na prezentáciu aktivít a získaných skúseností z mobilít v Spojenom kráľovstve na zvýšenie motivácie žiakov učiť sa.

Program workshopu:

  1. Základné informácie o programe Erasmus+ a kľúčovej akcie Vzdelávacia mobilita jednotlivca, vypracovanie Projektu Erasmus+
  2. Pobyt v Spojenom kráľovstve – zaujímavosti, zážitky a postrehy účastníkov mobilít
  3. Prezentácia vzdelávacích aktivít, skúseností a pedagogických zručností
  4. Praktické ukážky aktivít na podporu motivácie žiakov učiť sa
  5. Poskytnutie konzultácií pri vypracovávaní projektu

 

Workshop sa uskutoční 12.1.2016 v budove Gymnázia Bytča učebňa číslo 27 (suterén) od 14, hod. do 16,00.

Prihlásiťsa môžete na mailovú adresu: pani Ing. Zuzana Bočková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Prosíme Vás o sprostredkovanie informácií medzi kolegami. Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám veľa energie pri Vašej náročnej, no veľmi zaujímavej práci.