Cieľom nášho projektu bolo budovať našu európsku identitu, ktorá nie je v rozpore s národnou identitou. Učitelia by mali byť vzorom pre vzájomnú spoluprácu, toleranciu rôznych kultúr, práve teraz, keď sa hovorí o páde Európy. Rýchly rozvoj spoločnosti vyžaduje pohotovú reakciu na zmeny vo všetkých oblastiach života. Ovládanie anglického jazyka ako prostriedku dorozumievania neustále narastá. Naším zámerom bolo prehĺbiť u žiakov kladný postoj k výučbe jazyka, aby mali možnosť uplatniť sa v budúcnosti na trhu práce.

 Profil účastníčiek :

 Mgr. Marcela Trebulová, učiteľka anglického jazyka, prax 22 rokov, vzdelanie UK Bratislava aprobácia Anglický jazyka a literatúra anglicky hovoriacich krajín.

 Mgr. Júlia Tarhajová, učiteľka anglického jazyka, prax 14 rokov, vzdelanie UK Bratislava aprobácia Anglický jazyka a literatúra.

 Učiteľky absolvovali tieto kurzy v dĺžke trvania 14 dní na Univerzite v Kent v Pilgrims, Canterbury, England:

 Pilgrims organizuje vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku z celého sveta už viac ako 40 rokov. Ich humanistický princíp umožnil tisíckam učiteľov inšpirovať a motivovať svojich študentov učiť sa cudzí jazyk. Kurzy na škole Pilgrims poskytujú učiteľom 22 hodín výučby týždenne a k tomu ešte 12 hodín výučby na popoludňajších a večerných seminároch.

 Mgr. Marcela Trebulová : Methodology and English language for secondary teachers.

 Mgr. Júlia Tarhajová: Methodology and English language for primary teachers.

 V rámci projektu účastníci získali inovatívne metódy vo vyučovaní anglického jazyka ktoré sú:

 - Využitie hudby, príbehov, obrázkov a drámy vo vyučovaní

 - Spôsoby výkladu a precvičovania gramatiky a slovnej zásoby

 - Práca s rôznymi učebnými štýlmi

 - Precvičovanie výslovnosti

 - Využitie textu na rôzne aktivity

 - Medzipredmetové vzťahy

 - Práca s problémovými žiakmi

 - Precvičovanie štyroch jazyko vých zručností: počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie

 - Tvorivé aktivity pre mladších žiakov

 - Riekanky, rýmovačky a piesne

 - Rozprávanie príbehov, využitie drámy a hudby

 - Podporovanie práce vo dvojiciach na rôznych úrovniach

 - Rešpektovanie rôznych učebných štýlov na prvom stupni

 - Rozvíjanie kritického myslenia

 Získané poznatky a skúsenosti boli aplikované v rámci výučby anglického jazyka na základnej škole.

 O získané poznatky sme sa podelili s ostatnými členmi pedagogického zboru na našej škole formou organizovania otvorených hodín, seminárov a prezentácií. O realizovanom projekte sme  informovali verejnosť prostredníctvom školských a regionálnych novín a webovej stránky školy. Formou metodických seminárov sme informovali učiteľov iných škôl o inovatívnych metódach zameraných na osvojovanie si cudzieho jazyka.