V rámci realizácie projektu Erasmus+ sa nám podarilo do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne implementovať:

Využitie medzipredmetových vzťahov informatika, dejepis, geografia a občianska náuka. Úlohou žiakov bolo aktívne sa zapájať do pripravených aktivít, tvoriť projekty a spolupracovať na tvorbe výsledného produktu. Pritom museli preukázať množstvo získaných kompetencií (zručnosť v oblasti IKT, spracovať a tvoriť informácie, štylistickú obratnosť a komunikačnú spôsobilosť v cudzom jazyku). Projekty boli zamerané na nasledovné témy (Hlavné mestá, Slávne historické osobnosti, Ochrana životného prostredia, Moja budúcnosť. Môj deň, atď..).

V rámci zlepšenia čítania s porozumením si žiaci 6.,7. a 8. ročníka zaviedli čitateľské denníky, v ktorých budú pokračovať v nasledujúcom školskom roku.

Aby žiaci boli schopní riešiť každodenné situácie v cudzom jazyku, v rámci dialógov a aplikovaní drámy si precvičili reálnu angličtinu hravou formou (Nakupovanie, U lekára, orientácia v meste, Môj deň, Naše školské pravidlá, Moje prázdniny, Domáce práce, Moji starí rodičia atď.).

Získané poznatky sme zdieľali s ostatnými členmi pedagogického zboru na našej škole formou organizovania otvorených hodín a na metodických združeniach, predmetových komisiách, ktoré boli zamerané napr. na zlepšenie stratégií čítania s porozumením, rôzne učebné štýly žiakov,  písanie a rozprávanie, prácu s hlasom, využívanie piesní, riekaniek, aplikovanie medzipredmetových vzťahov do výučby atď.

O realizovanom projekte sme informovali širokú verejnosť prostredníctvom školských a regionálnych novín a webovej stránke školy. Formou metodických seminárov a metodických združení sme ponúkli učiteľom iných škôl informácie o inovatívnych metódach zameraných na osvojovanie si cudzieho jazyka.

Nadobudnuté vedomosti boli zapracované do nových učebných plánov s rešpektovaním rôznych učebných štýlov žiakov. Získané zručnosti počas tohto projektu boli zaradené prostredníctvom učiteliek anglického jazyka do vyučovacieho procesu pri inovácií školského vzdelávacieho programu, učebných plánov a plánu práce našej školy v rámci vyučovania cudzích jazykov.

Odovzdali sme naše zážitky a praktické skúsenosti získané počas zahraničnej stáže nielen žiakom, ale i vyučujúcim na našej škole, učiteľom základných, stredných škôl a jazykových škôl v našom regióne. V spolupráci so Základnou školou J.I.Bajzu Predmier sme zorganizovali na Gymnázium v Bytči a Jazykovej škole v Bytči workshop o možnostiach vzdelávania sa pedagogických zamestnancov v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. Prítomným sme poskytli cenné rady ako majú postupovať pri vypracovaní projektov, aby ich projekty boli úspešné pri získaní grantu.

Projekt má dlhodobý vplyv na výučbu žiakov nielen našej školy, ale i ostatných škôl v našom regióne, ktorých zámerom je pripraviť svojich žiakov na život v EU.

Po úspešnom absolvovaní projektu (získaní grantu) sme motivovali prostredníctvom seminárov aj iné školy v Bytčianskom regióne, aby sa zapojili do projektu Erasmus+.