Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov

Získané skúsenosti a inovované metodické postupy vo výučbe z projektu v kľúčovej akcii KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov programu Erasmus+ boli prezentované počas zasadnutia predmetovej komisie a metodického združenia dňa 11.1.2016.

Let´s talk  English together
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

ZŠ s MŠ Súľov-Hradná 64
Mgr. Júlia Tarhajová, Mgr. Marcela Trebulová

Ciele projektu 2015:

Vyslať pedagógov anglického jazyka druhého stupňa ZŠ na metodický pobyt v UK

zlepšiť ich odbornosť pre rozvoj kvality výučby anglického jazyka

zlepšiť a inovovať vyučovacie metódy týchto učiteľov

zdokonaliť pedagógov v rôznych komunikačno-jazykových kompetenciách.

Projektový partner: Pilgrims - The Education & Training Company Limited, Spojené kráľovstvo

poskytuje vzdelávanie pre učiteľov a profesionálne tréningy v anglickom jazyku so zameraním sa na metodiky vzdelávania

ponúkajú možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku, v rámci kurzov sa môžu učitelia oboznámiť s novými metódami a formami vzdelávania.

Mgr. Júlia Tarhajová:
Creative Methodology for the Classroom.
V projekte účastníčka získala tieto inovatívne metódy využiteľné vo  vyučovaní:

•       Rozvoj komunikačných schopností prostredníctvom didaktických hier

•       Farba reči, intonácia, prízvuk v rámci slov a viet

•       Techniky tvorenia a rozprávania príbehov

•       Prispôsobenie vyučovania rôznym potrebám žiakov

•       Tvorivé vyučovanie gramatiky, slovnej zásoby a osvojovania si komunikatívnych zručností

•       Prispôsobenie vzdelávacích aktivít pre rôzne vekové a rozumové schopnosti ľudí

•       Rozprávanie príbehov ako prostriedok precvičenia gramatiky a komunikatívnych zručností.

Mgr. Marcela Trebulová :
Drama Techniques for Creative Language Teaching.
V rámci projektu účastníčka získala tieto inovatívne metódy využiteľné vo  vyučovaní:

•       Dynamická práca v skupinách

•       Využitie reči tela ako nástroja komunikácie

•       Zapojenie mimiky pri rozprávaní príbehov

•       Zlepšenie hlasovej techniky a dýchania počas rozprávania

•       Využitie dramatizácie príbehov počas vyučovania

•       Využitie piesní, hudby a drámy na hodinách AJ

•       Farba reči, intonácia, prízvuk v rámci slov a viet