Our English page in the school  magazine „Súľovský kamienok“

Žiacka redakčná rada pripravila a spracovala do školského časopisu úlohy a iné zaujímavé aktivity v anglickom jazyku, ktoré boli inšpirované skúsenosťami vyučujúcich zúčastnených na projekte Erasmus+.

 

Prezentácia inovovaných vyučovacích metód

Boli zrealizované otvorené hodiny pre učiteľov iných predmetov, na ktorých boli prezentované inovatívne metodické postupy pri osvojovaní si cudzieho jazyka.

 

Prines reálnu angličtinu do našej triedy - Žiaci 6. ročníka si pripravili nástenku so svojimi fotografiami z minulého školského roka, na ktorej zachytili v minulom a prítomnom čase dôležité triedne udalosti v anglickom jazyku.

Our rules in the classroom

Naše pravidlá v triede - Žiaci si sami vytvorili pravidlá slušného správania v triede v anglickom jazyku.