Na základe Školského semaforu a ďalších pokynov (vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 17.08.2021 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/a Sprievodcu školským rokom 2021/2022  (vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a účinnom od 01.09.2021, uverejnených na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

 1. Začiatok / otvorenie školského roka 2021/2022 vo štvrtok 02.09.2021
 • Otvorenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční nasledovne:
  • deti Materskej školy EP Súľov-Hradná č. 114 v čase od 06:45 hod. do 08:00 hod. v doprovode zákonných zástupcov; vo vchodových priestoroch Materskej školy EP Súľov-Hradná  s dostatočným odstupom. Zákonní zástupcovia sú povinní mať rúška. Preberanie detí z MŠ v čase od 14:45 do 16:00 hodiny. Zákonní zástupcovia s deťmi sa v areáli MŠ zdržiavajú len nevyhnutný čas.
  • deti Materskej školy Jablonové č. 118 v čase od 06:30 hod. do 08:00 hod. v doprovode zákonných zástupcov; vo vchodových priestoroch Materskej školy EP Jablonové s dostatočným odstupom a zákonní zástupcovia sú povinní mať rúška. Preberanie detí z MŠ v čase od 14:45 do 16:00 hodiny. Zákonní zástupcovia s deťmi sa v areáli MŠ zdržiavajú len nevyhnutný čas.
  • Ranný filter: - Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov detí MŠ na povinnosť
  • rešpektovať Oznam na vchodových dverách školy, ktorý hovorí, za akých podmienok je možné vstúpiť do budovy školy.
  • predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti za dieťa (vzor odoslaný emailom). 
  • zabezpečiť pre svoje dieťa dve rúška (pre prípad potreby budú uložené v skrinke) 
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2021/2022   (vzor odoslaný emailom). 

 

A2. Organizácia výchovy a vzdelávania v MŠ bude realizovaná od 02.09.2021

 • Bude realizovaná podľa pokynov triednych učiteliek.