Začiatok školského roka

Po dvojmesačnom leňošení žiakov sme 5. septembra opäť otvorili brány našej školy.  Všetkých prítomných srdečne privítal riaditeľ školy RNDr. Ján Mekiňa. Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnili aj starostovia obcí  Jablonové a Súľov - Hradná. Po príhovoroch patrilo pódium v KD Súľov našim najmenším - prvákom.  Keď splnili malé úlohy a  predniesli prvácky sľub, boli pasovaní za riadnych žiakov našej školy. 

Milí žiaci,  pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, prajeme vám šťastné vykročenie do školského roka 2016/2017 na našej škole.

Mgr. A. Frniaková

Foto vo fotogalérii...

Záujem našich žiakov o šport.

V šk.roku 2016/17 sme sa prihlásili do týchto športových súťaží: cezpoľný beh, vybíjana najml.žiakov a vybíjaná mladších žiačok, bedminton chlapci a dievčatá, stolný tenis, basketbal chlapci, florbal dievčatá a chlapci,malý futbal -mladší žiaci, starší žiaci, staršie žiačky, najmladší žiaci, hádzana dievčatá, streľba zo vzduchovky., dni športu. Týmto umožňujeme našim žiakov veľa športovať, reprezentovať seba i školu, porovnávať svoje športové výkony s inými deťmi a samozrejme  posiľňovať sebadôveru, úctu k súperom a občas aj pocit víťazstva.

Súťaže zo SJL

V tomto školskom roku sme mali opäť niekoľko šikovných hlavičiek a poslušných jazýčkov, ktoré nás pekne reprezentovali nielen v školských a okresných kolách, ale aj v krajskom kole.

Olympiáda zo SJL

Najúspešnejšia bola v tomto roku v školskom kole Soňa Smatanová, žiačka 9. ročníka, ktorá našu školu úspešne reprezentovala aj v okresnom kole, kde získala pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj na strednej škole.

Šaliansky Maťko

Najkrajšie povesti z nášho okolia sme si mohli vypočuť 15. 12. 2015. V školskom kole sa umiestnili:

I. kategória – Katarína Hofericová 1. miesto

II. kategória

1.  miesto – Samuel  Šefara

2.  miesto – Marek Pistovčák

3.  miesto – Dominika Majtánová

III.  kategória

1.   miesto – Karin Staríčková

2.   miesto – Kristína Čičková

3.   miesto – Zuzana Košteková

Žiaci, ktorí získali prvé miesto, nás ďalej reprezentovali v okresnom kole v Bytči. Krásne 2. miesto získala Katarína Hofericová a 3. miesto Karin Staríčková. Dievčatám srdečné blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách.

 

Hviezdoslavov Kubín

Do tejto asi najznámejšej súťaže prednesu poézie a prózy sa celkovo zapojilo 21 žiakov . Vypočuli sme si známe i menej známe príbehy hrdinov, ktoré prežívali rôzne etapy svojho života, ale i nádherné opisy prírody. Najkrajšie prednesy boli ocenené umiestnením i potleskom.

I.  kategória

1.  miesto – Katarína Hofericová

2.  miesto–  Zuzana Backová 

3.  miesto—Alex Sakala

II. kategória

1.   miesto – Marek Gajdoš

2.   miesto– Veronika Rantúchová

3.   miesto – Sabína Čičková

III. kategória

1.   miesto – Eliška Galová

2.   miesto – Natália Danížková

3.   miesto – Rastislav Brigant

Všetkým umiestneným blahoželáme a želáme veľa úspechov a chuť recitovať aj v ďalších ročníkoch .

Týždeň boja proti drogám 2015/2016

Koordinátorka primárnej prevencie zorganizovala so žiakmi 6. ročníka aktivity pre žiakov II. stupňa. Boli zamerané na protidrogovú prevenciu. Trieda, ktorá získala najviac bodov bola odmenená.

Svetový deň bez tabaku 31. 05. 2016

Žiaci ZŠ s MŠ Súľov - Hradná sa zapojili do reklamnej kampane boja proti fajčeniu. Jednotlivé ročníky spracovali plagáty s touto témou, ktoré sú vystavené v priestoroch školy. Žiaci tak majú možnosť stále vidieť, aké zhubné následky má fajčenie na ľudský organizmus.

Výlet 1. a 2. roč.

Žiaci 1. a 2. roč. absolvovali dňa  19.5.2016 koncoročný výlet do Budatínskeho zámku, kde si prezreli doteraz zrenovovanú časť a prešli sa po zámockom parku. Potom sa presunuli do detského zábavného centra Kongo v Žiline.

                                                                                                        N.Chudejová

Ďalšie články...

  1. Deň matiek