Obsahom profesijnej orientácie je poradenstvo žiakom základných škôl a ich rodičom. Je zamerané na informovanosť o možnostiach štúdia na stredných školách a s tým súvisiace individuálne predpoklady a možnosti žiaka pre jeho zvládnutie. Profesijná orientácia sa zameriava predovšetkým na žiakov, ktorí sú profesijne nevyhranení. Ešte  váhajú nad viacerými alternatívami ďalšieho štúdia, prípadne by si radi overili vhodnosť voľby ich strednej školy.

Žiaci 8.ročníka sa  s pani psychologičkou stretli štyrikrát (v mesiacoch marec a apríl). Na prvom stretnutí vypracovávali testy schopností a záujmov. Na ďalších dvoch stretnutiach sa venovali rôznym individuálnym a skupinovým aktivitám. Boli zamerané na poznanie vlastných silných a slabých stránok vo vzťahu k budúcemu povolaniu, poznávanie rôznych povolaní, ich charakteristík, predpokladov pre štúdium v danom odbore. Na poslednom stretnutí prebehli individuálne pohovory žiakov so psychologičkami. Tie žiakom na základe vyhodnotených testov a záujmu odporučili školy a odbory, na ktorých by mohli študovať. Pohovorov sa zúčastnili aj niektorí rodičia žiakov.

 

Harmonogram prijímacieho konania

 • 15. 03. – 30.04.2020  – Talentové skúšky - 
 • Do 31. 03. 2020 – SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory.
 • 01. 04. 2020  – Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - zrušené
 • Do 10. 04. 2020 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na štúdium na študijné a učebné odbory, na ktoré nie je potrebné overenie talentu.
 • Do 20. 04. 2020 – Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky na SŠ vrátane 8 – ročných gymnázií.
 • 15. 04. 2020 – Náhradný termín Celoslovenského testovania žiakov 9. roč. - zrušené
 •   1. kolo prijímacích skúšok

                                        1. termín: 11. 05. 2020

                                        2. termín: 14. 05. 2020

 • Od 25. 05. 2020 – odvolacie konanie po 1. kole PS
 • Do 06. 06. 2020 – SŠ zverejnia konanie 2. kola PS
 • 16. 06. 2020– 2. kolo PS (pre neprijatých žiakov)
 • Od 25. 06. 2020 – odvolacie konanie po 2. kole PS

Prihlášky na strednéškoly sme odoslali.

Termíny prijímacích pohovorov budú stanovené priebežne, v závislosti od toho, kedy opäť začne vyučovanie.

 

Informácie pre rodičov deviatakov

Žiaci si môžu podať dve prihlášky na tie SŠ, na ktorých sa overujú talentové predpoklady (športové, umelecké, bilingválne gymnáziá, pedagogické školy ...). Tiež si môžu podať dve prihlášky na SŠ, ktoré nevyžadujú overenie talentu.

Stredné školy zverejňujú na svojich internetových stránkach kritériá na prijatie žiakov, tiež sú zverejnené na stránke www.svs.edu.sk.

 Prihlášky na štúdium vypisuje výchovná poradkyňa. Úlohou rodičov je skontrolovať a svojím podpisom potvrdiť správnosť údajov na prihláške. Potrebné je ešte dať prihlášku potvrdiť detskému lekárovi.

Prihlášky v určenom termíne posiela na SŠ základná škola.

Pri zápise na SŠ (po prijatí žiaka) je potrebné doniesť Zápisný lístok.

Zápisný lístok dostanete len jeden a vydáva ho základná škola. Zápisný lístok môžete presunúť z jednej strednej školy na druhú. Ak sa zápisu na SŠ nezúčastníte, žiak bude vyradený z evidencie a uvoľní miesto ďalšiemu v poradí.