30.09.2020 (aktualizácia), riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY, DETI MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe aktualizácie Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravujúceho organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 z 30.09.2020 (ďalej aj len „Manuál“)* v spojení s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 z 30.09.2020 (ďalej aj len „Usmernenie“)**

riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) vydáva:

  • Aktualizáciu č. 2 Pokynu riaditeľa školy k organizácii výchovy a vzdelávania žiakov 1. až 9. ročníka a činnosti Školského klubu detí na obdobie školského roku 2020/2021 v znení aktualizácie č. 1 z 28.08.2020 (ďalej aj len „Pokyn ZŠ-A1“),

ktorým sa Pokyn ZŠ-A1 mení a dopĺňa nasledovne:

  • Aktualizáciu č. 2 Pokynu riaditeľa školy k organizácii výchovy a vzdelávania žiakov 1. až 9. ročníka a činnosti Školského klubu detí na obdobie školského roku 2020/2021 v znení aktualizácie č. 1 z 28.08.2020 (ďalej aj len „Pokyn MŠ-A1“),

ktorým sa Pokyn MŠ-A1 mení a dopĺňa nasledovne:

  • opatrenia upravené v Pokyne MŠ-A1 zostávajú v platnosti a dopĺňajú sa opatreniami obsiahnutými v Usmernení
  • relevantné prílohy Pokynu MŠ-A1 sa nahrádzajú a dopĺňajú prílohami v zmysle Manuálu, ktoré sú zverejnené na https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-30092020/.

Dôležité: Vzhľadom na závažnosť situácie aj naďalej odporúčame pravidelne (denne) sledovať obsah webovej stránky školy a ostatných relevantných inštitúcii. Nové informácie môžu pribúdať kedykoľvek ako reakcia na aktuálne meniacu sa situáciu.

* Aktualizované znenie Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravujúceho organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 z augusta 2020 vrátane jeho príloh z 26.08.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/.

**Úplné znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 z 30.09.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-skol-a-skolskych-zariadeni-pri-realizacii-vychovno-vzdelavacieho-procesu-pocas-mimoriadnej-situacie-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19/.