riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY, DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

 

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy a žiakom Základnej školy, že na základe platného  rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a uznesenia vlády SR  z dňa 05.02. 2021 sa upravuje  pre základné školy, niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy) a materské školy organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 od 08.02. 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo materiál  „Návrat do škôl 2021“   uverejnený na:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 

Oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 08.02. 2021 bude:  

                1.  vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114.  Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom na e-mail zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ,

            2.  vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov - Hradná 64, podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami  rodičom / zákonným zástupcom,

            3.  činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základnej školy, Súľov -Hradná 64  pre žiakov, ktorí navštevujú  Školský klub detí,

            4.  vzdelávanie žiakov 5. – 9. ročníka Základnej školy zabezpečené  naďalej dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi.

 

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke v Materskej škole, v Základnej škole a v Školskom klube detí je podmienka  pretestovania sa zamestnancov školy a zákonných zástupcov detí / žiakov .

 Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanovuje oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia , že pri vstupe do prevádzky  poverený zamestnanec  overuje  splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu:

  •  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, uverejnený:   https://www.minedu.sk/data/att/18659.docx
  • Kópiu potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, nie staršie ako 7 dní
  • Kópiu dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19
  • Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase,  uverejnený:   https://www.minedu.sk/data/att/18660.docx

 

O prípadných ďalších zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy, detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať.