VÁŽENÍ RODIČIA!

     Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vám oznamujeme, že

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční:

od 1. mája do 31. mája 2021

Na prihlásenie dieťaťa – budúceho škôlkara - na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy v školskom roku 2021/2022 je potrebné:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 (stiahnuť TU)
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Žiadosti, túto následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Žiadosť v čase od 1.5. 2021 do 31.05.2021 doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 
 • zaslať naskenovanú (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • zaslať v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
 • priniesť osobne v originálnom  vyhotovení Pre tento spôsob predkladania žiadosti stanovuje riaditeľ školy:   
  • miesto predkladania žiadosti: 
   • Budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
   • Budova MŠ Súľov-Hradná 114
   • Budova MŠ Jablonové 118
  • čas predkladania žiadosti v budovách MŠ: od 15.00 hod. do 16.00 hod.
 1. Zákonný zástupca dieťaťa okrem Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy  prikladá Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (stiahnuť TU).

 2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

INFORMÁCIE O POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ:

·     Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022  predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

·    podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.
Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

 

Spádová materská škola pre prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie  bude určená nariadením Obce Súľov-Hradná a zverejnená na webovom sídle Obce Súľov-Hradná  a webovom sídle ZŠ s MŠ Súľov-Hradná – zssulov.sk.

O ďalšom postupe pri Prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022, počas ktorého budeme uplatňovať Podmienky prijímania detí do materskej školy**, Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

 

** Podmienky prijímania detí do materskej školy v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené TU.