September 22

                 Vážení rodičia a milí žiaci!

     Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 bude 5. septembra 2022

   v pondelok o 8:15 hod. v KD Súľov. 

 

      Začiatok školského roka pre obidve materské školy začína 5. septembra 2022

v pondelok od 6:30 hod.

 

 

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Sprievodcu školským rokom 2022/2023  (vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a účinom od 01.09.2022 uverejnenom na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

 1. Začiatok / otvorenie školského roka 2022/2023 v pondelok 05.09.2022
 • Otvorenie školského roku 2022/2023 bude organizovaný hromadne a uskutoční sa:
  • pre žiakov 1. až 9. ročníka  so začiatkom o 08:15 hod. v KD Súľov,
  • žiaci 5. až 9. ročníka po oficiálnom ukončení programu odchádzajú domov,
  • žiaci 2. až 4. ročníka, ktorí budú odchádzať najbližším spojovým autobusom, môžu počkať so svojimi triednymi učiteľkami v budove ZŠ,
  • žiaci 1. ročníka so svojimi zákonnými zástupcami pôjdu spoločne s triednou učiteľkou 1. ročníka do budovy ZŚ 
 • Činnosť Školského klubu detí ani výdaj stravy v Školskej jedálni v tento deň nebude!
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka podľa vzoru, ktorý je možné stiahnuť TU. 
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/2023 - Jablonové, ktorý je možné stiahnuť TU.
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/2023 - Súľov, ktorý je možné stiahnuť TU.

  2. Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ a ŠKD od 06.09.2022

 • Bude realizovaná podľa Rozvrhu hodín a pokynov triednych učiteliek, ktoré žiaci dostanú 05.09.2022 a pokynov zamestnancov v Školskom klube detí.

Den matiek 2022

Vážení rodičia a priatelia školy,
Blíži sa termín ( do 27.4.2022), kedy môžete našej škole venovať 2% Vašich daní.
Prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu , podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Obidve tlačivá doručte do školy, kvôli neskoršej identifikácii platieb.
Podnikateľské subjekty - vyplňte príslušnú stranu daňového priznania (Potrebné údaje o prijímateľovi – názov: Nadácia Spoločne pre región; sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina; právna forma: nadácia; IČO: 37900706) a jej fotokópiu doručte našej škole kvôli neskoršej identifikácii platieb.

07.01.2022, riaditeľ školy

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe pokynov (vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 04.01.2022 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/)  riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

Začiatok prezenčného vzdelávania v ZŠ a ŠKD bude od pondelka 10.01.2022

 • Začiatok prezenčného vzdelávania po zimných prázdninách v školskéhom roku 2021/2022 bude realizovaný podľa rozvrhu hodín 
  • Činnosť Školského klubu detí a výdaj stravy v Školskej jedálni bude od 10.01.2022
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • rešpektovať Oznam na vchodových dverách školy, ktorý hovorí, za akých podmienok je možné vstúpiť do budovy školy - VIĎ.
  • zaslať elektonicky cez Edupage  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, platné od 29.11.2021, 
  • žiaci majú povinnosť podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nosiť rúška, preto je potrebné zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby), 
  • rezort školstva pre bezpečné prostredie na školách, doporučuje rodičom/zákonným zástupcom, aby pred nástupom do školy svoje dieťa otestovali antigénovým samotestom. Výsledok zaslať elektonicky cez Edupage - Domáci AG samotest - oznámenie o použití.