Den matiek 2022

Vážení rodičia a priatelia školy,
Blíži sa termín ( do 27.4.2022), kedy môžete našej škole venovať 2% Vašich daní.
Prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu , podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Obidve tlačivá doručte do školy, kvôli neskoršej identifikácii platieb.
Podnikateľské subjekty - vyplňte príslušnú stranu daňového priznania (Potrebné údaje o prijímateľovi – názov: Nadácia Spoločne pre región; sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina; právna forma: nadácia; IČO: 37900706) a jej fotokópiu doručte našej škole kvôli neskoršej identifikácii platieb.

07.01.2022, riaditeľ školy

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe pokynov (vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 04.01.2022 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/)  riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

Začiatok prezenčného vzdelávania v ZŠ a ŠKD bude od pondelka 10.01.2022

 • Začiatok prezenčného vzdelávania po zimných prázdninách v školskéhom roku 2021/2022 bude realizovaný podľa rozvrhu hodín 
  • Činnosť Školského klubu detí a výdaj stravy v Školskej jedálni bude od 10.01.2022
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • rešpektovať Oznam na vchodových dverách školy, ktorý hovorí, za akých podmienok je možné vstúpiť do budovy školy - VIĎ.
  • zaslať elektonicky cez Edupage  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, platné od 29.11.2021, 
  • žiaci majú povinnosť podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nosiť rúška, preto je potrebné zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby), 
  • rezort školstva pre bezpečné prostredie na školách, doporučuje rodičom/zákonným zástupcom, aby pred nástupom do školy svoje dieťa otestovali antigénovým samotestom. Výsledok zaslať elektonicky cez Edupage - Domáci AG samotest - oznámenie o použití.

Starí rodičia to je dar z neba,

dávajú viac ako nám treba.

Sú to naši anjeli, ktorí nás vždy chránia,

vďaka nim sa nebojíme žiadneho skúšania.

Aj keď nás zabolí päťka z diktátu,

vždy nás chránia od rodičovského záchvatu.

 Za to Vám ďakujem babka i dedko,

že ste mi z lásky vždy dali všetko...Žiaci  a zamestnanci ZŠ s MŠ Súľov-Hradná Vám nielen v tomto mesiaci želajú veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.