Plagat 2022 1

VÁŽENÍ RODIČIA!

           Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná č. 1/2020* a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2022/2023) uvedenom na https://www.minedu.sk/data/att/22431.pdf  Vám oznamujeme, že

                    ZÁPIS PRVÁKOV do našej školy sa USKUTOČNÍ 4. apríla 2022 (pondelok) o 15:00 hodine                                                                 za prísnych hygienicko - epidemiologických opatrení,                                                                 TRADIČNÝM SPÔSOBOM, aký poznáte – stretnutie rodičov, pedagógov a budúcich prváčikov v budove školy.

 

Zapisujú sa deti narodené od 01.09.2015 do 31.08.2016. Taktiež deti, ktoré mali odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. 

K zápisu je potrebné priniesť:

 

Rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, spolu s prihláškou doložia aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

Odklad povinnej školskej dochádzky:

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa od 01.01.2021 zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného plnenia povinnej školskej dochádzky. Na základe uvedeného, ak dieťa, ktoré dovŕši  6 rokov veku do 31.08. 2022 (vrátane) a nedosiahne školskú spôsobilosť, zákonný zástupca požiada vedenie príslušnej materskej školy:

 • o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole
 • k žiadosti predložia odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

04.04. 2022 - v pondelok sa dieťa zápisu do základnej školy musí zúčastniť. Tam bude zákonný zástupca dieťaťa sám informovať riaditeľa školy o tom, že požiada vedenie MŠ  o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. 

Ak vedenie príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

 

V prípade že:

 1. zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden zákonný zástupca, vypíšte písomné vyhlásenie: Pisomne_ vyhlasenie_dohoda_z_z

 

 1. nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie: Pisomne_vyhlasenie_1_z_z

 

V prípade, že potrebujete neodkladne konzultovať okolnosti zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka, môžete tak spraviť v deň a v čase zápisu, alebo na telefónnom čísle: 0911/ 588 002. 

 

 

 VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁČIKOV!

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná č. 1/2020 a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2021/2022) uvedenom na https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-pre-sk-rok-20212022/Vám oznamujeme, že ZÁPIS PRVÁKOV do našej školy sa aj tento rok z dôvodu mimoriadnej situácie NEUSKUTOČNÍ TRADIČNÝM SPÔSOBOM, aký poznáte – stretnutie rodičov, pedagógov a budúcich prváčikov v budove školy.

Na zapísanie dieťaťa – prváčika - do našej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 je postačujúce:

1.  Stiahnuť si do Vášho počítača formulár PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

 Zapisujú sa deti narodené od 01.09.2014 do 31.08.2015. Taktiež deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

2. Správne a dôsledne aj s diakritikou v súlade s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi zákonných zástupcov vyplniť všetky požadované údaje         a informácie v Prihláške následne vytlačiť a podpísať.

3.  Podpísanú Prihlášku zaslať od 01.04.2021 - do 30.04.2021:

 • naskenované (ideálne vo formáte pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy (Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná)
 • v originálnom  vyhotovení osobne:
  •  pedagogickým zamestnancom materskej školy, ktorú dieťa navštevuje
  •  v sídle Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 po predchádzajúcom telefonickom dohovore – číslo: +421 41 557 40 18

  4.  Rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou  doložia aj vyjadrenie         príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa, a to do vydania rozhodnutia o prijatí     dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

 

Dôležité upozornenie:

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 01.01.2021 rušia:

 • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dodatočný  odklad  plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na základe uvedeného mohli riaditelia ZŠ rozhodovať o dodatočnom odložení  plnenia povinnej školskej dochádzky len do 31.12.2020. Od  01.01.2021 nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - školský rok 2021/2022 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, teda ani poradenské zariadenia vydávať podklady pre rozhodnutie.

 

O ďalšom postupe pri Zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Prihlášok na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022.

 

Informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka budú aktualizované od 1.4. 2021 po zverejnených usmerneniach z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.