Plagat 2022 1

VÁŽENÍ RODIČIA!

           Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná č. 1/2020* a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2022/2023) uvedenom na https://www.minedu.sk/data/att/22431.pdf  Vám oznamujeme, že

                    ZÁPIS PRVÁKOV do našej školy sa USKUTOČNÍ 4. apríla 2022 (pondelok) o 15:00 hodine                                                                 za prísnych hygienicko - epidemiologických opatrení,                                                                 TRADIČNÝM SPÔSOBOM, aký poznáte – stretnutie rodičov, pedagógov a budúcich prváčikov v budove školy.

 

Zapisujú sa deti narodené od 01.09.2015 do 31.08.2016. Taktiež deti, ktoré mali odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. 

K zápisu je potrebné priniesť:

 

Rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, spolu s prihláškou doložia aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

Odklad povinnej školskej dochádzky:

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa od 01.01.2021 zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného plnenia povinnej školskej dochádzky. Na základe uvedeného, ak dieťa, ktoré dovŕši  6 rokov veku do 31.08. 2022 (vrátane) a nedosiahne školskú spôsobilosť, zákonný zástupca požiada vedenie príslušnej materskej školy:

  • o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole
  • k žiadosti predložia odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu.

04.04. 2022 - v pondelok sa dieťa zápisu do základnej školy musí zúčastniť. Tam bude zákonný zástupca dieťaťa sám informovať riaditeľa školy o tom, že požiada vedenie MŠ  o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. 

Ak vedenie príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

 

V prípade že:

  1. zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden zákonný zástupca, vypíšte písomné vyhlásenie: Pisomne_ vyhlasenie_dohoda_z_z

 

  1. nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte písomné vyhlásenie: Pisomne_vyhlasenie_1_z_z

 

V prípade, že potrebujete neodkladne konzultovať okolnosti zápisu Vášho dieťaťa do 1. ročníka, môžete tak spraviť v deň a v čase zápisu, alebo na telefónnom čísle: 0911/ 588 002.